Omdat de algemene voorwaarden per dienst verschilt en om het overzicht te bewaren, zijn deze opgesplitst. Hieronder kun je beide voorwaarden lezen:

Algemene voorwaarden per dienst

Hondenmassage

E-mail: info@paradaan.com
Website: www.paradaan.nl 
 
Artikel 1. Definities
1.1 Dienstverlener: ParaDaan’s
Hondenmassage, met KVK-nummer 84623667, is gevestigd te Den Bosch.
1.2 Klant: de opdrachtgever voor wie de diensten worden uitgevoerd en met wie ParaDaan daarom
een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Diensten: massage
behandelingen bij dieren, waarbij gebruik gemaakt wordt van massage, fascia release, ontspanningsmassage, medical taping, guasha daaraan gerelateerde
behandelingen in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen; behandeling.
1.4 Opdracht: Een
overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de klant, diensten worden verleend door ParaDaan’s Hondenmassage.
 
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle overeenkomsten tussen ParaDaan’s Hondenmassage enerzijds en de klant anderzijds, zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing.
2.2 Acceptatie van een overeenkomst houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de klant.
 
Artikel 3. Afwijkingen van de algemene voorwaarden
3.1 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk bevestigd zijn door ParaDaan’s Hondenmassage.
3.2 In geval van afwijking op één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
3.3 Wanneer door ParaDaan’s Hondenmassage gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van ParaDaan’s
Hondenmassage op de directe en strikte naleving van de Algemene voorwaarden onverlet.

Ook indien ParaDaan’s Hondenmassage één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken
klant hieraan geen rechten ontlenen evenals recht voor de toekomst.
 
Artikel 4. Omvang van de dienstverlening
4.1 De dienstverlening van ParaDaan’s Hondenmassage die aan de klant zal leveren omvat de massagebehandeling voor dieren, waarbij gebruikt gemaakt wordt van massage, fascia release, ontspanningsmassage, medical taping, guasha en alle daaraan
gerelateerde handelingen die nodig zijn voor het welzijn van het dier zoals mondeling of schriftelijk overeengekomen.
4.2 In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten door ParaDaan’s Hondenmassage,
zullen de geboekte uren en reiskosten als vanzelfsprekend niet in rekening gebracht worden.
4.3 ParaDaan’s Hondenmassage stelt geen diagnoses en iedere vorm van complementaire behandeling is op geen enkele manier een vervanging voor de zorg van een
dierenarts, tandarts of andere specialist.
 
Artikel 5. Annulering
5.1 Annulering van een opdracht dient uiterlijk 24 uur voor het
behandelingstijdstip te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
5.2 Indien annulering niet of te laat geschiedt is ParaDaan’s Hondenmassage gerechtigd
de desbetreffende dienst in rekening te brengen, met daarbij het recht op de betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.
 
Artikel 6. Verantwoordelijkheden klant
6.1 De klant mag alleen een dier in behandeling geven dat geen koorts, shock, kanker of onbekende ziekte heeft. Bij twijfel kan er vooraf overleg zijn.

Bijzondere omstandigheden dienen vooraf aan ParaDaan’s Hondenmassage vermeld te worden zodat daar in de behandeling rekening mee gehouden kan worden.
6.2 De klant dient er voor te zorgen dat het dier droog en schoon is voor aanvang van de behandeling.
6.3 Bij de eerste behandeling zal de klant aanwezig zijn om te assisteren. Bij verdere behandelingen zal dit in overleg geregeld worden. De voorkeur is
uiteraard dat de klant er bij iedere behandeling aanwezig is.
6.4 Bij behandeling van een hond dient de klant ervoor te zorgen dat de hond behandeld kan worden op een tafel, bank of matras/kussen.
6.5 Na een behandeling van een hond dient de klant het dier minimaal 5-10 minuten vrij te laten bewegen, tenzij anders besproken.
6.6 Na elke behandeling van een hond mag het dier op de dag van behandeling niet getraind worden, tenzij door de dienstverlener anders is voorgesteld.
 
Artikel 7. Tarieven
7.1 De diensten en eventuele reiskosten zullen tegen de op de website vermelde tarieven worden geleverd.
 
Artikel 8. Facturering en betaling
8.1 De betaling is contant, per pin of via een betaalverzoek na afloop van de behandeling, tenzij anders is overeengekomen. Voor de eerste afspraak vragen wij de helft van dit bedrag vooraf over te maken of te betalen per betaalverzoek. Dit omdat er voor de eerste afspraak diverse voorbereidingen getroffen worden.
8.2 Indien overeengekomen is om per factuur te betalen dient de klant binnen 8 dagen na factuurdatum (zonder enig beroep op verrekening) aan ParaDaan’s Hondenmassage te betalen.
8.3 Bij overschrijding van het betalingstermijn is de klant in verzuim. De klant is met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
8.4 Er is geen mogelijkheid tot terugvorderen van het betaalde bedrag.
 
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Alle diensten van ParaDaan’s Hondenmassage geschieden op basis van het eigen risico van de klant. ParaDaan’s Hondenmassage is niet aansprakelijk voor enige
schade, vervolgschade van welke aard dan ook, veroorzaakt door gedragingen van het dier tijdens of na de behandeling.
9.2 ParaDaan’s Hondenmassage is niet aansprakelijk voor blessures of andere problematiek die zich voordoet tijdens of na een behandeling, aangezien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit onmogelijk het gevolg kan zijn van de behandeling.
9.3 ParaDaan’s Hondenmassage is niet aansprakelijk voor gedragsveranderingen of
andere problemen bij het dier die na behandeling tot uiting komen.
9.4 ParaDaan’s Hondenmassage is niet aansprakelijk voor het handelen van klanten en daaruit vloeiende gevolgen.
Opgesteld op 12 maart 2024.

Handgemaakte accessoires

E-mail: info@paradaan.com
Website: www.paradaan.nl 
Definities
1. ParaDaan, met KVK-nummer 84623667, is gevestigd te Den Bosch.
2. Klant: degene met wie ParaDaan een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: ParaDaan en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 
 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens ParaDaan.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 
Prijzen
1. Alle prijzen die ParaDaan hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw (i.v.m. KOR-regeling) en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die ParaDaan hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ParaDaan te allen tijde wijzigen. 
3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die ParaDaan niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 
Monsters en modellen 
Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
 
Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is ParaDaan gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan ParaDaan. 
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag ParaDaan zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van ParaDaan op de klant onmiddellijk opeisbaar. 
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door ParaDaan, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan ParaDaan te betalen. 
 
Recht van reclame 
1. Zodra de klant in verzuim is, is ParaDaan gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. ParaDaan roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan ParaDaan, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. 
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.
 
Herroepingsrecht 
1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
- het product niet is gebruikt
- het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
- het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
- het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)
- de verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)
- het product of dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft
- het product geen los tijdschrift of losse krant is
- de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@paradaan.com, indien gewenst met behulp van het retourformulier dat via de website van ParaDaan, paradaan.nl, kan worden gedownload.
4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan ParaDaan, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 
 
Vergoeding van bezorgkosten  
1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan ParaDaan heeft geretourneerd, dan zal ParaDaan eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig en volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.  
2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van ParaDaan voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 
Vergoeding retourkosten 
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 
 
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 
Retentierecht 
1. ParaDaan kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van ParaDaan heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. 
2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan ParaDaan.
3. ParaDaan is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
 
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan ParaDaan te verrekenen met een vordering op ParaDaan. 
 
Eigendomsvoorbehoud 
1. ParaDaan blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van ParaDaan op grond van wat voor met ParaDaan gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
2. Tot die tijd kan ParaDaan zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
4. Indien ParaDaan een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft ParaDaan het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.
 
Levering
1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2. Levering vindt plaats bij ParaDaan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 
4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft ParaDaan het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. 
5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan ParaDaan kan tegenwerpen.
 
Levertijd 
1. De door ParaDaan opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van ParaDaan.
3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij ParaDaan niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 
Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.
 
Transportkosten 
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.
 
Verpakking en verzending
1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan ParaDaan niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan ParaDaan, bij gebreke waarvan ParaDaan niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 
Bewaring 
1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.
 
Garantie
1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.
 
Ruilen 
1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
- het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
- het product is nog niet gebruikt
2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen kunnen niet worden geruild. Op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geretourneerd, tenzij sprake is van een fabricagefout. 
 
Vrijwaring
De klant vrijwaart ParaDaan tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door ParaDaan geleverde producten en/of diensten. 
 
Klachten
1. De klant dient een door ParaDaan geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant ParaDaan daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 
3. Consumenten dienen ParaDaan uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat ParaDaan in staat is hierop adequaat te reageren. 
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat ParaDaan gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 
Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan ParaDaan.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ParaDaan ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 
 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als ParaDaan een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan ParaDaan verschuldigd zijn. 
 
Aansprakelijkheid ParaDaan
1. ParaDaan is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien ParaDaan aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. ParaDaan is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien ParaDaan aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 
Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van ParaDaan vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
 
Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer ParaDaan toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 
2. Is de nakoming van de verplichtingen door ParaDaan niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat ParaDaan in verzuim is. 
3. ParaDaan heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien ParaDaan kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 
 
Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van ParaDaan in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan ParaDaan kan worden toegerekend in een van de wil van ParaDaan onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van ParaDaan kan worden verlangd. 
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor ParaDaan 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat ParaDaan er weer aan kan voldoen. 
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
5. ParaDaan is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 
Wijziging van de overeenkomst 
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 
 
Wijziging algemene voorwaarden
1. ParaDaan is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ParaDaan zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 
 
Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van ParaDaan. 
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 
 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat ParaDaan bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar ParaDaan is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 10 november 2021.

Heb je vragen naar aanleiding van de algemene voorwaarden? Neem dan gerust contact met ons op via e-mail: info@paradaan.com. Wij zullen je zo snel mogelijk antwoord geven.